ท่านกำลังจะสมัครกิจกรรม กรรมฐาน Online รุ่นที่ 33 : เดือนกรกฎาคม (คนใหม่)